STATUT FUNDACJI PLATFORMA INNOWACJI

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Platforma Innowacji”, dalej “Fundacja”, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. Dz. U. Nr 46 z 1991 roku, poz. 203 ze zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§4

1. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może tworzyć zakłady, filie, a także łączyć się z innymi fundacjami
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
4. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§5

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§6

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy dla spraw gospodarki oraz Prezydent m. st Warszawy.

§7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i inne wyróżnienia, które mogą być przyznawane wraz z innymi nagrodami osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§8

Cele Fundacji:
1. Propagowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym oraz inspirujących do działań i myślenia pro-innowacyjnego.
2. Wspomaganie działań na rzecz współpracy międzynarodowej, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Europy i Izraela.
3. Realizację celów związanych z działalnością naukową, kulturalną, ochrony środowiska w ramach idei innowacji.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie, wspieranie, finansowanie kursów, wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji, pokazów, wystaw, odczytów i szkoleń specjalistycznych dla podmiotów i osób zainteresowanych realizacją celów statutowych Fundacji.
2. Organizowanie i finansowanie konferencji, zjazdów, spotkań promujących współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Fundacji.
3. Promowanie podmiotów i projektów innowacyjnych na rynku kapitałowym ze szczególnym uwzględnieniem krajowego rynku kapitałowego.
4. Prezentowanie i promowanie idei innowacji w mediach oraz środkach masowego przekazu.
5. Organizowanie rankingów, konkursów promujących ideę innowacji oraz inne cele statutowe Fundacji.
6. Prezentowanie krajowego dorobku w dziedzinie innowacji i wdrożeń nowatorskich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych na forum międzynarodowym we współpracy z organizacjami i podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
7. Niezarobkowe przygotowywanie oraz wydawanie publikacji w formie książek, opracowań, czasopism oraz innych wydawnictw dotyczących celów statutowych fundacji.
8. Propagowanie wykorzystywania w swojej bieżącej działalności przez mikro i małe firmy innowacyjnych rozwiązań oraz systemów zarządzania opartych o normy i standardy międzynarodowe.
9. Niezarobkowe opiniowanie dokumentów i opracowań z zakresu innowacji oraz z zakresu innych celów statutowych Fundacji.
10. Organizowanie, wspieranie oraz finansowanie spotkań, imprez o charakterze rekreacyjnym, sportowym, promującym kulturę oraz edukację wzmacniających wszechstronny rozwój społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz grup społecznie zagrożonych lub społecznie wykluczonych.
11. Zlecanie i subsydiowanie projektów badawczych w Polsce i za granicą
12. Fundowanie stypendiów naukowych, , współpraca z konsorcjami naukowo-przemysłowymi i parkami technologicznymi, wszelkiego rodzaju inkubatorami oraz centrami transferu technologii.
13. Współpraca z funduszami typu Venture Capital, sieciami aniołów biznesu, funduszami kapitału zalążkowego przy angażowaniu rozwiązań innowacyjnych oraz promocji innowacyjnych firm.
14. Finasowanie prac badawczo –rozwojowych ( B+R) i innowacji oraz wsparcie wdrożeń wyników badawczo –rozwojowych ( B+R) i innowacji w Polsce i za granicą.

§10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżnych z jej celami

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczą kwotę 1500 zł, zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundatorzy przeznaczą kwotę 1000 zł.

§12

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
a) darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,
b) odsetki i depozyty bankowe,
c) dochody z działalności gospodarczej,
d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochody z praw majątkowych,
f) dochody z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
g) dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
h) granty, czyli umowy o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia,
i) inne wpływy.

§13

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów,
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
3. Z dochodów określonych w § 12 Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.
4. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji, kierując się – odnośnie funduszy opisanych w pkt.3 – wolą spadkodawców i zapisodawców.
5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§14

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy, a rok obrachunkowy za pierwszy okres kończy się z ostatnim dniem roku.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§15

Organami Fundacji są:
Fundatorzy
Rada Fundacji.
Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ V
FUNDATORZY

§16

1. Fundatorzy Fundacji:
a) JAN WITTLIN
b) PIOTR GRZYWACZ
c) ADAM PYTLIK

2. Fundatorzy zatwierdzają statut fundacji i zmiany w statucie fundacji oraz powołują i i odwołują członków Rady Fundacji, zgodnie z zapisami Statutu Fundacji.
3. Fundatorzy podejmują decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają jednomyślnie.

ROZDZIAŁ VI
RADA FUNDACJI

§17

1. Rada Fundacji (zwana dalej „Radą”) jest organem kontrolnym i opiniodawczym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się od 2 do 5 członków. W przypadku gdy członkiem Rady jest osoba prawna jest ona reprezentowana przez wyznaczoną osobę fizyczną.
3. Jako pierwsi członkowie Rady Fundacji zostają powołani na roczną kadencję:
a) JAN WITTLIN
b) PIOTR GRZYWACZ
c) ADAM PYTLIK
4. Kolejnych członków Rady Fundacji lub w miejsce członków, którzy przestali pełnić tę funkcję lub dla rozszerzania składu Rady powołują Fundatorzy na mocy uchwały. Powołanie Członka Rady następuje na 3 letnią kadencję.
5. Fundatorzy mogą w każdym czasie odwołać ze składu Rady jej poszczególnych członków.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą śmierci, pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Rady, odwołania lub prawomocnego skazania za przestępstwo z winy umyślnej. Odwołanie Członka Rady następuje na mocy uchwały Fundatorów w wyniku: sądowego pozbawienia go praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych, bądź zaistnienia innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka Rady.
7. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady. Jeśli Rada nie wybrała przewodniczącego zostaje on wskazany z grona Fundatorów.
8. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
9. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji z pełnieniem funkcji członka Zarządu Fundacji lub pozostawaniem w stosunku pracy z Fundacją.
10. Członkiem Rady nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§18

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu, Fundatora lub co najmniej 1/3 członków Rady.
3. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji lub inna osoba przez niego wskazana.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne.
5. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni Fundatorzy lub ich przedstawiciele oraz inne osoby zaproszone przez Radę.

§19

Rada Fundacji propaguje cele, dla których realizacji Fundacja została utworzona. Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji. Do zadań Rady Fundacji należy ponadto:
a) rozpatrywanie sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację;
b) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
c) dokonywanie czynności prawnych z członkami Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagrodzenia;
d) przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
e) proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu przedstawionych Radzie przez Zarząd do zaopiniowania;
f) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji, jak również kontrola bieżącej działalności Fundacji;
g) przyznawanie nagród, stypendiów i wyróżnień, określonych uchwałą Zarządu osobom wyłonionym spośród kandydatów wskazanych przez Zarząd oraz członków Rady;
h) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji fundacji i połączenia fundacji.
i) podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych dla kompetencji Rady w niniejszym Statucie.

ROZDZIAŁ VII
ZARZĄD FUNDACJI

§20

1. Zarząd Fundacji (zwany dalej „Zarządem”) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundacje na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z jednej do trzech osób w tym z Prezesa Zarządu.
3. Prezesa Zarządu powołuje Rada Fundacji, a pozostałych członków Zarządu Rada na wniosek Prezesa. Pierwszy Zarząd powołany zostaje przez Radę Fundacji na okres 3 (trzy) letniej kadencji.
4. Kadencyjność ustala się na okresy 3 letnie.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
– zgonu,
– pisemnej rezygnacji,
– choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
– istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
6. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i wynagradzani według ustalonych zasad przez Radę Fundacji.
7. Rada może w każdym czasie odwoływać Zarząd, poszczególnych jego członków lub Prezesa Zarządu z przyczyn wskazanych w ust. 5.
8. Fundację wobec członków Zarządu reprezentuje Rada Fundacji. Czynności prawnych z członkami Zarządu dokonuje Przewodniczący Rady.
9. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać Zespół Ekspertów i spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§21

Do kompetencji członków Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:
a) kierowanie działalnością Fundacji;
b) gospodarowanie majątkiem Fundacji i rozporządzania nim w granicach określonych przez Radę;
c) obowiązki w zakresie sprawozdawczości Fundacji wobec wszelkich organów administracji państwowej i samorządowej;
d) składanie Radzie sprawozdań i raportów z działalności finansowej na każde pisemne żądnie Rady;
e) przyjmowanie subwencji, spadków, zapisów i darowizn;
f) tworzenie i znoszenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji;
g) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników zajmujących się statutową i gospodarczą działalnością Fundacji, w szczególności zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę;
h) ustanawianie pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich umocowania;
i) powoływanie zakładów Fundacji, ustalanie dla nich regulaminów organizacyjnych i udzielanie pełnomocnictw dla ich kierowników;
j) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w statucie, połączenia lub likwidacji Fundacji.

§22

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie Do prowadzenia zakładu lub innej wyodrębnionej działalności Zarząd Fundacji może ustanowić pełnomocnika.
2. W sprawach ze stosunku pracy Prezes Zarządu lub pełnomocnik, o którym mowa w ust. 2 pełnią funkcje pracodawcy.
3. Zarząd wykonuje swoje funkcje przy pomocy Biura Fundacji.

§23

1. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równiej ilości głosów – decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Członek lub członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu za pośrednictwem telefonu służącego do przeprowadzania takich konferencji, video lub innego systemu, przy pomocy którego każdy członek może przemawiać do wszystkich pozostałych członków, słyszeć ich i być przez nich słyszanym, a taki udział stanowić będzie obecność na posiedzeniu Zarządu.
3. Pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków Zarządu będzie ważna i skuteczna, jakby została podjęta na właściwie zwołanym i odbytym posiedzeniu Zarządu.

§24

Zarząd zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe Fundacji w formie przewidzianej przepisami prawa.

ROZDZIAŁ VIII
ZESPÓŁ EKSPERTÓW

§25

1. Zespół Ekspertów (dalej zwany „Zespołem”) jest Radą doradczą i opiniotwórczą Zarządu Fundacji, powoływanym i odwoływanym – w miarę potrzeby – przez Zarząd zarówno samodzielnie jak i na pisemny wniosek Rady Fundacji.
2. Rolą Zespołu jest w szczególności:
– dostarczanie informacji i porad we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów Fundacji;
– sugerowanie nowych kierunków programowych działalności Fundacji;
– proponowanie nowych inicjatyw i programów zmierzających do rozwoju Fundacji;
– działania doradcze względem Rady Fundacji oraz Zarządu;
– wspomaganie i promocja działalności Fundacji.
3. Do Zespołu może być powołana nieograniczona liczba osób.
4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący mianowany przez Zarząd.

§26

1. Ekspertem może być osoba fizyczna, która akceptuje cele Fundacji i zobowiązuje się przestrzegać statutu, która to osoba z uwagi na swoje doświadczenia i działania na rzecz realizacji rozwoju idei innowacji oraz innych celów statutowych Fundacji oraz z uwagi na posiadany autorytet zawodowy, uzyskała aprobatę Zarządu w postaci uchwały.
2. Członkami Zespołu mogą być zarówno obywatele polscy jak i obywatele innych krajów.
3. Członkowie Zespołu mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.
4. Członkowie Zespołu w nie pobierają wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności opisanych w § 25 pkt. 2, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych z tytułu uczestnictwa w pracach tego ciała doradczego, w tym kosztów podróży.

§27

1. Przynależność do Zespołu ustaje w razie:
– śmierci członka Zespołu,
– dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
– podjęcia uchwały przez Zarząd o zaprzestaniu współpracy z powodu:
a) ustania przyczyny, dla której Zespół został powołany;
b) nieprzestrzegania przez członka Zespołu postanowień statutu lub uchwał władz Fundacji;
c) działania na szkodę Fundacji;
d) zaistnienia innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają działanie członka Zespołu albo powodują wobec niego utratę zaufania.
2. Uchwałę o zaprzestaniu współpracy doręcza się członkowi Zespołu na piśmie.

ROZDZIAŁ IX
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§28

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji tych celów, samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również prowadzona poprzez uczestnictwo w spółkach prawa handlowego w formie udziałów lub akcji.

§29

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
– działalność wydawnicza
– sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
– sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego
– działalność związana z turystyką
– pośrednictwa finansowego
– działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
– prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
– obsługa nieruchomości na własny rachunek
– wynajem nieruchomości na własny rachunek
– obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie
– działalność w zakresie oprogramowania
– badanie rynku i opinii publicznej
– reklama
– działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana
– kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia
– wspieranie przedsiębiorczości
– wspieranie rozwoju społeczeństwa wiedzy i informacji
– przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
– prowadzenie banku danych o inwestycjach mających znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu oraz upowszechnianie w środkach masowego o możliwościach inwestycyjnych na danych obszarach,
– wspomaganie operacyjnie kontaktów między polskimi a zagranicznymi instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi,
2. Działalność dla prowadzenia której wymagana jest koncesja albo zezwolenie na podstawie odrębnych przepisów, może być prowadzona po ich uzyskaniu.
3. Przedmiot działania może być wykonywany także w kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

§30

Dochody osiągane z działalności, o której mowa w §29 przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

§31

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady. Sposób wyodrębnienia organizacyjnego oraz kierowania zakładem określi uchwała Zarządu.

ROZDZIAŁ X
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

§32

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Fundacja może także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd.
4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.
6. Wydatki w walutach obcych ponoszone w kraju i za granicą są finansowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§33

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

ROZDZIAŁ XI
ZMIANA STATUTU

§34

1. Zmiana statutu Fundacji może nastąpić w każdym czasie w drodze uchwały Rady Fundatorów.
2. Zmiana Statutu nie może powodować ograniczenia celów Fundacji określonych w akcie założycielskim.

ROZDZIAŁ XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§35

Fundacja może połączyć się z inna Fundacją pod warunkiem trwałego zagwarantowania realizacji jej celu przez Fundację przejmującą.