Kodeks etyki

 

Zapobieganie dyskryminacji i zapewnienie zgodności z prawem

Fundacja Platforma Innowacji kieruje się w swojej działalności najwyższymi standardami w zakresie tolerancji i szacunku – w szczególności aktywnie przeciwstawia się wszelkim formom dyskryminacji ze względu na rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne kładąc nacisk na wzajemne poszanowanie i zrozumienie narodów i państw, z udziałem których prowadzi swoją działalność.
Fundacja Platforma Innowacji we wszelkich swoich działaniach przestrzega regulacji prawnych oraz dobrych obyczajów obowiązujących w państwach w których działa. Relacje pomiędzy organami, pracownikami Fundacji Platforma Innowacji, beneficjantami oraz wszelkimi partnerami zewnętrznymi opierają się na zasadzie wzajemnego szacunku, uczciwości, poszanowania godności osobistej każdej osoby, zrozumienia i życzliwości.

Jawność

Fundacja Platforma Innowacji sporządza corocznie sprawozdania finansowe i składa je w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Ministerstwie Gospodarki. Wszelkie zmiany dotyczące działalności wymagające zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym są dokonywane niezwłocznie.
Wszelkie funkcje, struktury organizacyjne, regulacje wewnętrzne oraz kryteria współpracy z beneficjentami są udokumentowane i jawne. Fundacja regularnie prezentuje swoją działalność na stronie internetowej.

Poufność

Fundacja Platforma Innowacji dokłada najwyższej staranności w zakresie ochrony informacji poufnych oraz danych osobowych udostępnianych przez partnerów, beneficjentów, współpracowników i inne podmioty. W szczególności wspomniane informacje nie są ujawniane osobom trzecim bez zgody władz Fundacji Platformy Innowacji na podstawie porozumień zawartych z dysponentami tych informacji.

Transparentność i zapobieganie konfliktom interesów

Fundacja Platforma Innowacji informuje o prowadzonych przez siebie działaniach możliwie jak najszerszy krąg zainteresowanych zapewniając wszystkim potencjalnym beneficjentom równy dostęp do informacji.
Fundacja Platforma Innowacji nie uczestniczy instytucjonalnie w działalności partii politycznych; jednocześnie uczestniczy czynnie w debacie publicznej promując swoją misję i działalność statutową. Władze Fundacji Platforma Innowacji zwracają szczególną uwagę na okoliczności mogące sprzyjać wystąpieniu konfliktu interesów i zobowiązują się stosować środki organizacyjne mające na celu minimalizację prawdopodobieństwa negatywnego wpływu wspomnianych zjawisk.